Rapport
Id:
06.08.2020
Utgjevar:
Stiftinga Vestlandsforsking

Forporsjekt for etablering av nasjonal monitor om klimatilpassing i offentleg forvalting, privat næringsliv og hjå individ: Kunnskap og kartlegging.

Rapporten inneheld empiri, analysar og anna kunnskapsinnhenting om arbeidet med klimatilpassing i Norge, og dannar ein agenda for utarbeidinga av nasjonal klimamonitor i regi av Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (Noradapt) retta inn mot offentleg verksemd, privat verksemd, og hushaldingar.