AdaptQuest - forporsjekt for etablering av nasjonal monitor om klimatilpassing i offentleg forvalting, privat næringsliv og hjå individ.

Prosjektskildring: Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (Noradapt) skal gjennom etablering av ein nasjonal klimamonitor bringe fram årleg oppdatert kunnskap om kva som vert gjort i Norge på klimatilpassing og kva kunnskapar om og haldningar til klimatilpassing som er rådande i ulike brukargrupper. Vi har delt inn brukarar i tre hovudgrupper: Offentleg verksemd, privat verksemd, og hushald. Forprosjektet kartlegg aktuelle problemstillingar og kunnskapshol knytt til desse tre gruppene og skisserer agenda for nasjonal klimamonitor.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6516-19
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og stipendiat
Publikasjon(ar):