Storm, skred, flom og oljeutslipp - ansvar, myndighet, roller og finansiering av sikringstiltak og skadeforebyggende arbeid

Prosjektet skal utrede lokale myndigheters ansvar, myndighet, roller og finansiering av sikrings- og skadeforebyggende tiltak i forhold til storm, skred (snø, stein,jord), flom og oljeutslipp. Utredningsarbeidet skal bidra med kunnskap til kommunesektoren og skissere løsninger som reduserer kommunesektorens samfunnsøkonomiske og institusjonelle sårbarhet. På grunnlag av tilbudsforespørsel er det formulert fire hovedproblemstillinger for prosjektet fordelt på to tidsbilder; situasjonen i dag når det gjelder relasjonen mellom kommuner og naturskader og mulige framtidige samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer i forhold til de konklusjonene som er dratt om dagens situasjon:
A) Situasjonen i dag
1) Hva er situasjonen i dag når det gjelder kommunenes ansvar, myndighet, roller og finansiering av sikringstiltak og forebyggende tiltak knyttet til naturskader som følge av storm, skred, flom og oljeutslipp?
2) Hvordan kan lokale myndigheter styrke sitt arbeid når det gjelder sikringstiltak og forebyggende tiltak knyttet til slike hendelser?
B) Situasjonen i framtida
3) Hvordan kan klimaendringer påvirke måten lokalsamfunn påvirkes av naturskader som følge av storm, skred, flom og oljeutslipp?
4) Hvordan kan man øke kommunenes institusjonelle kapasitet (økonomiske og organisatoriske rammer) til å møte utfordringene som følger av klimaendringene generelt og naturskader spesielt?

Rapport utarbeidet av Østlandsforsking i prosjektet om hvordan samfunnsendringer påvirker eksponering for klimapåvirkning: ØF rapport 03/2008 Norge gjennom 100 år 1960 - 2060

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6091
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: