Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

Prosjektet er eit utgreiingsoppdrag for Miljødirektoratet, der vi i samarbeid med CICERO skal samanstille kunnskapsgrunnlaget om konsekvensar av klimaendringar for Norge basert på ny kunnskap som har kome etter at NOU 10:2010 Tilpassing til eit klima i endring, vart lagt fram i 2010.  Samanstillinga av kunnskapsgrunnlaget skal danne grunnlag for ekspertutvalget som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorar si vurdering av  fysisk risiko, og danne grunnlag for Miljødirektoratet sin leveranse til KLD. Vestlandsforsking har følgjande oppgåver:

  1. Carlo Aall er redaktør for rapporten
  2. Hovudansvar for kapittel 6 Tilpasning og kapittel 7 Tilpasningskapasitet
  3. Mindre bidrag til kapitla 3 og 4 og presentasjon for Miljødirektoratet og klimarisikoutvalet
  4. Hovudansvar for å skrive samandraget
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Cicero
Miljødirektoratet
Prosjektnummer:
6496
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Seniorforskar og gruppeleiar Teksam
Seniorforskar
Aktuelt: