Normalisering av lokal politikk for tilpasning av klimaendringar og klimapolitikk: analysedugnad for kommunane i Sogn og Fjordane

Prosjektet skal utvikle, teste ut og iverksette en metode for analyser av sårbarhet for klimaendringer og for klimapolitikk, der metoden skal kunne gjennomføres innenfor de rammevilkårene som gjelder for kommunene i Sogn og Fjordne uten å være avhengig av eksterne økonomiske tilskudd til kommunene.

Det overordnede formålet med prosjektet er: (1) Bidra til å integrere den utslipps- og tilpasningsorienterte klimapolitikken slik at dette på sikt kan håndteres som ett politikkområde; ikke som i dag der dette tidvis blir håndtert som to helt adskilte politikkområder (ikke minst av statlige myndigheter). (2) Bidra til å etablere klimatilpasning som et normalt politikkområde for kommunene i Sogn og Fjordane; noe som bl.a. må innebære at politikkområdet ikke skal være avhengig av ekstraordinære eksterne økonomiske tilskudd for å kunne drives.

Hypotesen er at det er mulig å nå formålet beskrevet over ved å utvikle en metode som tar i bruk eksisterende og fritt tilgjengelige data og kunnskapsgrunnlag, og at eksisterende systemer for veiledning og andre former for støttesystemer i regi av fylkeskommunen, Fylkesmannen og andre offentlige organer skal være tilstrekkelig for å hjelpe kommunene til å gjennomføre de nødvendige prosessene og innarbeide hensyn til klimaendringer i sin daglige drift, tjenesteproduksjon, arealplanlegging, næringsutvikling og annen form for samfunnsutvikling.

Prosjektet må derfor belyse noen problemstillinger for å klare å nå prosjektets formål og teste prosjektets hypotese. Disse er som følger:

  1. Hvilke spesielle metodiske og kunnskapsmessige utfordringer gjelder på området klimatilpasning for kommuner med begrensede administrative ressurser og kompetanse til samfunnsutvikling og planlegging, og hvordan kan disse utfordringene imøtegås?
  2. Hvilke spesielle metodiske og kunnskapsmessige utfordringer gjelder på området klimatilpasning for kommuner med særlig store naturgeografiske variasjoner og et naturressursavhengig næringsliv, og hvordan kan disse utfordringene imøtegås?
  3. I hvilken grad har det eksisterende regionale veiledningsapparatet overfor kommunene tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å bistå kommunene med råd og annen oppfølging som skal sikre at hensyn til klimaendringer blir innarbeidet i kommunenes daglige drift, tjenesteproduksjon, arealplanlegging, næringsutvikling og annen form for samfunnsutvikling, og hvordan kan denne situasjonen eventuelt forbedres?
  4. Hvordan aktivisere eksisterende systemer og metoder innen kommunal samfunnsplanlegging til å fange opp temaet klimatilpasning?

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
6239
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Leiande seniorforskar
Aktuelt: