Naturskader - kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur

Prosjektet skal belyse kommunenes reelle kostnader ved reparasjon av skader i forbindelse med større værrelaterte hendelser. Kostnadene skal settes opp mot kalkulerte merkostnader for forebyggende tiltak som kunne ha forhindret skadene (dagens værsituasjon).

Mer spesifikt skal prosjektet belyse følgende delproblemstillinger:

 1. Hva har det kostet å rette opp skaden til opprinnelig stand?
 2. Hva ville det ha kostet kommunen å unngå skade gjennom forebygging?
 3. Hva vil merkostnadene være ved å oppgradere det som er skadd til å tåle en mer ekstrem værsituasjon som følge av klimaendringer?
 4. Hvilke kriterier skal legges til grunn for definisjon av «mer ekstrem værsituasjon»?
 5. I hvor stor grad vurderer kommunene forebygging opp mot å ta reparasjonskostnadene når de oppstår, og hvilke faktorer påvirker kommunenes muligheter til å gjøre slike vurderinger?
 6. Er dagens forsikrings- og finansieringsordninger tilstrekkelig for en mer robust forvaltning av offentlig infrastruktur?

Prosjektet skal studere i alt fem case om hvordan naturskadehendelser som skred, flom, vind, stormflo, lyng/brann rammer kommunale eller fylkeskommunalt eide bygg (1-2 case), veier (1-2 case), havner (1 case) og vann/avløp (1-2 case).

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6353
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt:
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arrangerte erfaringssamling for beredskapsansvarlege hjå fylkesmennene i Tønsberg 8. desember. Carlo Aall frå Vestlandsforsking presenterte resultat frå prosjektet "Naturskader - kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur"

 • ""

  Kommunar må ofte nøye seg med å byggje opp att infrastruktur som er øydelagt etter flaum og skred utan grep som førebyggjer framtidig skade, viser ei utgreiing Vestlandsforsking har gjort for KS. – Vi ser at det trengst ei støtteordning for kommunar som vil førebyggje, seier forskingsleiar Carlo Aall.

 • Vestlandsforsking presenterte førebelse resultat frå prosjektet "Naturskader - kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur" på eit seminar arrangert av prosjektet "Naturfare-infrastruktur-flom-skred" (NIFS) med deltakelse etatsledelsen fra i NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

 • Klimaendringar bidreg til at naturskadar i mange tilfelle både blir meir omfattande og meir kostnadskrevjande enn tidlegare. Dette er eit faktum som også kommunesektoren må forholde seg til.