Kvalitetsevaluering av offentlege vevsider 2002

Vestlandsforsking er engasjert av Statskonsult til rådgjeving i samband med utforming av kvalitetsindikatorar for evaluering av kvalitet på offentlege vevtenester i 2002. I første omgang omfattar arbeidet utforming av indikatorar og testing av desse, samt ei evaluering av nominerte offentlege vevtenester til konkurransen "Årets nett-teneste". Denne evalueringa omfattar totalt 65 tenester; 32 kommunale og 33 statlege. Vidare skal vi etter planen føreta ei evaluering av samtlege offentlege vevtenester med grunnlag i det utarbeidde indikatorsettet og erfaringane med dei første 65 tenestene.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statskonsult
Prosjektnummer:
5220