Kvalitetsevaluering av statlege vevtenester 2002/2003

Notat
Id:
2003-4

Dette er ei oppsummering av resultat frå ei kvalitetsevaluering av rundt 200 statlege vevtenester, føreteken på slutten av 2002 og starten av 2003. Arbeidet er ei vidareføring av kvalitetsevalueringa av offentlege vevtenester som vart starta i 2001 i samarbeid mellom Statskonsult, norge.no og Vestlandsforsking.

notat4-03.pdf (254.69 KB)