Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2002/2003

Rapport
Id:
2003-9

Rapporten er ei oppsummering av resultat frå kvalitetsevaluering av rundt 200 statlege og 406 kommunale og fylkeskommunale vevtenester. Evalueringa starta i november 2002 og var ferdig i slutten av mai 2003. Arbeidet er ei vidareføring av kvalitetsevalueringa av offentlege vevtenester som vart starta i 2001; eit samarbeid mellom Statskonsult, norge.no og Vestlandsforsking med Statskonsult som prosjektansvarleg.