Klima- og energiplan for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vestlandsforsking skal saman med Energiråd AS utarbeide grunnlagsmaterialet for ein fylkesdelsplan om energi- og klima for Sogn og Fjordane fylkeskommune. I dette inngår kartlegging og framskriving av klimagassutslepp og energibruk i fylket, og identifisering av potensiale for tiltak som kan redusere forbruket av energi og utslepp av klilmagassane.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
2185
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):