Institusjonell respons på klimaendringar

Oppdraget inngår som deloppgave innafor prosjektet "Climate Change in Norway: An Analysis of Economic and Social Impacts and Adaptation" i regi av CICERO, men med ProSus som fagleg ansvarleg for delprosjekt om institusjonell kapasitet. Vestlandsforsking skal (1) kartlegge litteratur og studiar der klimapåverknad knytt til omgrepa "resilience", "impacts", "extreme events" og "institutional capacity". (2) Dokumentere og kort analysere sentrale institusjonelle system i Norge når det gjeld institusjonell tilpassing til klimaendringar.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
ProSus, Universitetet i Oslo
Prosjektnummer:
2218
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar