Critical Aspects of Adaptive Capacity to Climate Change in Northern Regions - CAVIAR II

Nordområdene opplever raske endringer i klima, miljø og samfunnsmessige forhold og krever at lokalsamfunn og næringer tilpasser seg. Hva som påvirker evnen til tilpasning er lite kjent. Dette prosjektet vil studere hvordan aktører i naturressursbaserte næringer tilpasser seg økosystemendringer, hvordan forvaltningssituasjoner evner å inkorporere hensyn til klimaendringer i forvaltningen av naturressurser, hvordan naturressursbaserte næringer og lokalsamfunn berøres av tiltak for å begrense klimagassutslipp, hvordan påvirker kjønn hvordan individer og lokalsamfunn kan tilpasse seg klimaendringer og hvordan kan vi utvikle et teoretisk og begrepsmessig rammeverk for å studere tilpasningskapasitet i sosioøkologiske systemer?

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
Nordlandsforskning
Prosjektnummer:
6269
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt:
  • Det er stadig færre nordmenn som lever av naturen, men de arbeidsplassene som fines er desto viktigare for opprettholdelse av bosetting og lokalsamfunn. Derfor har vi behov for å vite hva slags konsekvenser klimaendringer kan få for plante- og dyrelivet. I Nord-Norge er andelen arbeidsplasser i naturbaserte næringer større enn andre steder i landet, og det er her vi forventer de største klimaendringene.

  • Vestlandsforsking, CICERO og Nordlandsforsking arrangerte 29.-31 mai workshop i Tromsø med deltakarar frå Canada, Russland, Finland, Island og Norge der resultat frå fleire års forsking på sårbarheit og tilpassing til klimaendringar i lokalsamfunn i Arktis blei presentert.