Adapting Coastal Zone Management to Ocean Acidification - ACIDCOAST

Nettside: http://www.havforsuring.no/

I kystsonen ligger fremtiden for en bærekraftig økonomisk utvikling i Norge, derfor er det nødvendig med en god forvaltning av kystsonen. De kystnære havområdene trues nå både av klimaendringer og klimaendringenes mindre kjente tvilling, havforsuring. Begge skyldes de menneskelige utslippene av karbondioksid, og begge vil dramatisk endre betingelsene for liv i havet.

I et nytt prosjekt skal forskere fra Vestlandsforsking, NIVA, Nordlandsforsking, Nord Universitetet og Scottish Association for Marine Science (SAMS) finne ut hvordan kystsoneforvaltningen kan bidra til å redusere de negative konsekvensene av havforsuringen.  Det finnes imidlertid svært lite kunnskap om havforsuringsprosessene i kystnære havområder, og enda mindre kunnskap om konsekvensene av dette for livet i havet og for samfunnet.

Forskere fra NIVA skal derfor måle graden av forsuring i to lokaliteter – en i Hardanger og en i Lofoten – og modellere effekten av forsuringen på de marine økosystemene. Samtidig er det viktig at denne kunnskapen også tilpasses forvaltningens behov. Prosjektet har derfor som mål å gjøre havforsuring til et håndgripelig forvaltningstema. For å oppnå dette vil forskerne i prosjektet samarbeide tett med aktører som er involvert i kystsoneforvaltningen for å samprodusere relevant kunnskap om havforsuringen. Gjennom samarbeid med skotske havforskere vil erfaringer fra hvordan klima- og miljøendringer håndteres i den skotske kystsoneforvaltningen bli hentet inn og sammenlignet med hvordan disse utfordringene håndteres i Norge.

Forskerne fra Vestlandsforsking, Nord Universitetet og Nordlandsforsking vil også, i samarbeid med forvaltningen, utvikle nye forvaltningsmodeller som gjør at kystforvaltningen kan respondere raskere på havforsuring og andre endringer i kystsonen.

Oppdatering fra prosjektet i september 2017

Livet i Hardangerfjorden og i Buksnesfjorden i Lofoten påvirkes allerede av havforsuring. Det viser målinger og modellberegninger forskerne i prosjektet har gjennomført det siste året. I Kvinnheradsfjorden er det i vintermånedene allerede blitt for surt til at den viktige dyreplanktonarten vingesnegl (Phteropod) kan danne skall.

I tillegg til målingene og modelleringen som allerede er gjort i prosjektet, skal effekten av forsuringen på de marine økosystemene også modelleres. Samtidig er det foretatt opplæring av lokale prøvetagere som skal ta månedlige vannprøver i caselokasjonen.

Prosjektet har allerede gjennomført tre innspillseminarer med aktører som har bruker- eller forvaltningsoppgaver i kystsonen. Møtene fant sted i Bergen, Rosendal og Leknes i mai 2016. I september 2017 holdt vi to scenarioseminarer, ett i Rosendal og ett i Leknes. På møtene la vi fram to ting for brukerne: resultatene fra målingene i fjordene samt scenarier for fremtidig havforsuring i fjordene. En foreløpig konklusjon fra seminararbeidet og forskningen på kystsoneforvaltningen, er at havforsuring burde kunne håndteres som en vannkvalitetsutfordring innenfor rammene av vannforskriften. Også innenfor kommunenes arealplanlegging til sjøs finnes det muligheter til å ta hensyn til havforsuring gjennom å styre aktiviteter vekk fra særlig sårbare områder.

Prosjektet har fått en egen facebookside: https://www.facebook.com/acidcoast/ 

Mer informasjon:

Nyhetsbrev fra ACIDCOAST

Info sheet - Havforsuring i kystfarvatn

BT, 19.09.2017: Hardangerfjorden blir stadig surere

Greenhouse.eco, 27.01.2019: Forskning og kommunikasjon; surt hav er ikkje sexy

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6402
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg
Aktuelt:
  • Halvor Dannevig

    Forskarane er ikkje i tvil når dei no gir råd til styresmakter og samfunn: det hastar svært med å stanse forsuringa av hava våre.
    – Vi er allereie farleg nær grensa for det fleire organismer kan tåle, seier forskar Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking.

  • Vestlandsforsking har samla leiande forskarar frå fleire fag for å få fram ny kunnskap om korleis vi kan handtere havforsuring, klimaendringane sin mindre kjende «tvilling».