Kvinne med skjerf smiler til kamera. Tidsskrift-hylle i bakgrunnen.
Ida Tidemann-Andersen representerer Vestlandsforsking i det nye EU-nettverket som er skipa i Vestland.

Vestland fylkeskommune og nøkkelaktørar i FoU-sektoren i Vestland har skipa eit nytt nettverk. Horisont Vestland skal sikre at regionen dyrkar fram gode søknader til EU sitt nye forskingsprogram.

EU-kommisjonen løyver kvart år store summar til forskings- og innovasjonsprosjekt som tek sikte på å løyse store samfunnsutfordringar. Men nålauget er trongt. Å utvikle gode søknader, krev systematisk og langsiktig samarbeid på tvers av fag og sektorar.

Nettverksprosjektet «Mobilisering til Horisont Europa i Vestland» (Horisont Vestland) skal stimulere til fleire gode søknader frå fylket slik at fylket kan ta del i å løyse globale samfunnsutfordringar med strategisk betydning for Vestland.

Fire nøkkelaktørar

Vestlandsforsking er blant aktørane i Vestland som har lengst fartstid på EU-prosjekt. Instituttet er difor ein viktig deltakar i det nye nettverket, som skal bidra til å sikre at fylket er langt framme når det gjeld søknader til Horisont Europa, EU sitt nye rammeprogram for forsking og innovasjon for 2021-2027.

Horisont Vestland er eit breitt, regionalt samarbeid mellom Vestland fylkeskommune, kommunane, næringsorganisasjonane, utdanning og forsking. Det første møtet i Horisont Vestland fann stad i Bergen onsdag 6. oktober. Der møttest Vestlandsforsking, Norce, HVL og Vestland fylkeskommune, som skal leie arbeidet. Nettverket samarbeider i tillegg med Universitetet i Bergen.

Har valt ut tema

Nettverket tek sikte på å dyrke fram såkalla "økosystem" innan utvalde tema gjennom brei, tverrfagleg og tverrsektoriell involvering. Det første steget er å skaffe seg oversikt over dei relevante aktørane som finst i regionen i tilknyting til kvart tema. Kartlegginga vil gi ei oversikt over forskingsinstitusjonar, private verksemder og offentlege aktørar som kan tenkast å inngå i eit tverrfagleg samarbeid om framtidige søknader til Horisont Europa.

Et slikt samarbeid vil kunne bere fram ein god og høyst relevant søknad for regionen, forklarer Ida Tidemann-Andersen, EU-rådgjevar og forskar ved Vestlandsforsking:

– Forskingsaktørane, bedrifter og offentlege aktørar er alle sentrale i denne typen prosjekt. Det er eit kjempepoeng å få med fleire offentlege aktørar.

Medverknad er eit anna moment EU-kommisjonen legg stor vekt på. Det betyr at prosjektet og søknadsutviklinga kan innebere å trekke med interesseorganisasjonar eller innbyggjarar, til dømes i ein utvald kommune, forklarer Tidemann-Andersen.

Tre tema

Det første temaet som er valt ut, er klimaomstilling, blå vekst og sirkulærøkonomi. Her har instituttet Norce, med hovudsete i Bergen, leiinga.

Det andre temaet er smarte, sunne og helsebringande samfunn, som omfattar velkjende forskingstema for Vestlandsforsking som digitalisering, e-helse og velferdsteknologi. At instituttet si forskargruppe for teknologi og samfunn har lang erfaring på området, gjer at Vestlandsforsking har fått ansvaret for dette temaet i nettverket.

Plakat om Horizon Europe
EUs 9. rammeprogram for forsking og innovasjon starta opp 1. januar 2021 og har eit samla budsjett på nærare 1000 milliardar kroner.

Eit tredje tema som vil få spesiell merksemd i Horisont Vestland, er grøn omstilling, og her har HVL teke hovudansvaret.

Tidlegare nettverk

Nettverkssamarbeidet i Horisont Vestland er forankra i Utviklingsplan for Vestland 2021-24, som legg opp til å mobilisere til internasjonal forsking og målretta arbeid for å nå berekraftmåla FN har formulert.

Det har tidlegare eksistert to ulike nettverk med liknande funksjon: Horisont Vest i Hordaland og Rogaland og EU-Nett Sogn og Fjordane i Vestlandsforsking sitt tidlegare heimfylke.

– Vi har altså fått ei vidareføring og vidareutvikling av eit tidlegare samarbeid, og fortset satsinga på forskings- og innovasjonsprosjekt gjennom Horisont Europa, seier Tidemann-Andersen.

Viktig for Vestlandsforsking

Som EU-rådgjevar ved Vestlandsforsking har Ida Tidemann-Andersen i 4 år hatt ansvar for å auke kunnskapen om EU-kommisjonen sitt forskings- og innovasjonsprogram overfor verksemder i Sogn og Fjordane og støtta forskarkollegaer i internasjonale prosjekt. Ho har erfarne folk rundt seg, som forskingsleiar for teknologi og samfunn, Ivar Petter Grøtte – forskaren med lengst erfaring med internasjonale forskings- og utviklingsprosjekt i regionen.

– Dette bakteppet gjer at Horisont Vestland er eit nettverk Vestlandsforsking prioriterer høgt. Det har stor verdi for oss å vere ein del av Vestland på dette feltet og samarbeide med andre som er dyktige på området. Med fylkeskommunen i spissen, får ein ei solid forankring i alle slags pågåande prosessar i regionen, seier Tidemann-Andersen.

 

Meir om Horisont Europa

About Horizon Europe