The 5th International Conference on Climate, Tourism and Recreation

I sommer har forskere fra 15 ulike land vært samla i Umeå i Sverige for å diskutere forskning fra feltet reiseliv og klimaendringer. Ida Marie Gildestad representerte Vestlandsforsking.

Aktuelt

25.-27. juni ble «The 5th International Conference on Climate, Tourism and Recreation» arrangert i Umeå av International Society of Biometeorology og Universitetet i Umeå. Til sammen 28 forskere fra 15 land presenterte forskning fra feltet reiseliv og klimaendringer, med fokus både på forholdet mellom reiseliv og klima, klimatilpasning og utvikling av klimatjenester for reiselivet.

Vestlandsforsking ved Ida Marie Gildestad var tilstede, og presenterte prosjektet «Virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv» (CLIMTOUR).

I CLIMTOUR er det overordnede målet å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Delmålene er: (1) Avdekke hvilke klimaendringer som er kritiske for naturbasert reiseliv i Norge; (2) vurdere konsekvensene for klimaendringer for utvalgte økosystemtjenester og fysisk infrastruktur som er kritisk for naturbasert reiseliv i Norge; (3) utvikle klimatilpasningsstrategier for de involverte brukerpartnerne i prosjektet; og (4) utvikle klimatjenester for reiselivet.

I presentasjonen av prosjektet ble det fokusert på den nasjonale konteksten for prosjektet, med Reiselivsmeldingen fra 2017 og Veikart fra reiselivsnæringen i Norge som relevant bakteppe. Førstnevnte forteller blant annet at «klimaendringer ventes å gjøre Norge til et våtere og mildere land, med hyppigere forekomster av ekstremvær som flom og sterk vind. Det kan blant annet gjøre det vanskeligere å gjennomføre naturbaserte aktiviteter og det vil stille større krav til leverandørene av slike produkter. Den naturbaserte reiselivsnæringen må derfor tilpasse tilbudene og aktivitetene sine til mer ekstreme og skiftende værforhold».

Videre ble det gitt en gjennomgang av de fem caseområdene vi fokuserer på i prosjektet. Disse er Flåm, Sogn / Nordfjord, Hardanger, Lofoten og Jotunheimen. De fem casene representerer både ulike geografiske områder i landet, og ulike typer naturbaserte aktiviteter og turistattraksjoner.

Under presentasjonen i Umeå ble det lagt særlig vekt på Flåm-caset og oktoberflommen i 2014. Flommen fikk stort skadeomfang i nedre del av vassdraget grunnet erosjon og endring av elveløpet, dette var ikke var forutsett i flomsonekartet fra 2009 for området. Flommen førte til stor skade på vei og jernbane, blant annet måtte Flåmsbana stenges i opp mot en måned. Dersom denne hendelsen hadde skjedd i turistsesongen ville tapet av inntekt vært på omkring 60 millioner kroner forutsett at kundene fikk refundert billettprisen. Eksempelet fra Flåm viser hvordan viktige turistattraksjoner er sårbare for klimaendringer og ekstremvær.

CLIMTOUR startet opp i 2018 og er et fireårig prosjekt som vil dra veksler på faglige bidrag fra noen av de høyest rangerte internasjonale forskerne på reiseliv og klimaendringer. De to praktiske produktene fra prosjektet er en reiselivstjeneste integrert i www.klimaservicesenter.no, og et interaktivt klimaspill designet for å fremme refleksjoner om klimaendringer og tilpasningsalternativer for reiselivet.

Brukerpartnere i prosjektet er Destinasjon Lofoten, Reisemål Hardangerfjord, Visit Sognefjord, Den Norske Turistforening, Flåm AS og NCE Tourism Fjord Norway. De norske forskningsmiljøene i tillegg til Vestlandsforsking, er Nordlandsforskning, Uni Research, MET Norge, Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo og Miljøfaglig Utredning. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, gjennom KLIMAFORSK-programmet. Det er Vestlandsforsking som er prosjektledere.