Verdiskapning fra naturbaserte aktiviteter - utvikling av en metode for å skissere fastboende sin betydning for verdiskapingen

Rapport
Id:
2013-10

Rapporten oppsummerer et forprosjekt som har hatt som mål å utvikle en metode for å avdekke verdiskaping fra naturbaserte aktiviteter