Friluftsliv, turisme og bosetning: Hvor skjer verdiskapningen

Naturen er den fremste attraksjonen for reiselivet på Vestlandet, men har også stor betydning for hvor attraktive områdene er for bosetting og tilflytting. Friluftsaktiviteter som tilbys av reiselivsbedrifter er også attraktive fritidsaktiviteter for de som velger å bo og studere i regionen. Økt verdiskapning i reiselivet er et av hovedmålene for både Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, men de fleste kommuner har også et mål om økt tilflytting som grunnlag for utvikling og vekst.

Utvikling av naturbasert turisme kan derfor bidra til både reiselivsutvikling, tilflytting og stabilisering av folketallet. Det er ikke gjort sammenlikninger av verdiskapinga fra naturbaserte aktiviteter (så som ski, vandring og vannsport) utført av turister og innbyggere. Imidlertid er det usikkert hva de naturbaserte reiselivsproduktene betyr for verdiskapning, da tilgjengelig reiselivsstatistikk er brutt ned på segmenter som ikke omfatter disse aktivitetene. Det er i liten grad forsøkt å tallfeste verdiskapningen av denne aktiviteten - verken lokalt eller regionalt.

Forprosjektet skal derfor utvikle en metode og skissere bruken av denne, for å beregne den direkte og indirekte verdiskapningen ved bruk av naturbaserte aktiviteter av turister, innbyggere og studenter.

Prosjektet har følgende delmål:

  • utvikle en metode for å analysere den indirekte og direkte verdiskapningen fra ulike brukere av natubaserte aktiviteter
  • gjennomføre ein pilotstudie for å teste ut metoden
  • utforme en søknad til et forskningsprosjekt som anvender metoden for å dokumentere verdiskapningen fra ulike brukere av naturbaserte aktiviteter.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Prosjektnummer:
6287
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: