Measures and actions in regional policies for energy saving

Rapport
Id:
2001-3

Målet med prosjektets var å bringe fram internasjonale erfaringer om bruk av analyseverktøy for oversetting fra globalt til lokalt i en kommunal miljøpolitikk. Med ”globalt” mener vi spørsmålene om global rettferdig fordeling, fordeling mellom generasjoner og miljøproblemer med en global utbredelse.

Følgende verktøy er omtalt i rapporten: Konsekvensanalyse, Nytte-Kostnads analyse, Risikoanalyse, Ressursregnskap, Miljøgjeld,  Retningsanalyse, Livsløpanalyse (LCA), Økologisk ryggsekk, Faktor 4-20, Økologisk fotavtrykk og Økologisk rom. En vurdering av anvendelighet opp mot en faglig vurdering av hvilke verktøy som best fanger opp de globale dimensjonene knyttet til målet om en bærekraftig utvikling gir følgende konklusjoner:

  • Utvikling av et system for strategiske konsekvensanalyser gjennomført som retningsanalyse, og eventuelt med økologisk fotavtrykk som grunnleggende analyseverktøy
  • Miljøgjeldanalyse og –regnskap for hele den lokale eller regionale enheten
  • Faktor 4/10 analyser for enkelte konkrete aktiviteter og funksjoner, og med bruk som et medvirkningsorientert verktøy

Skal denne typen verktøy føre til større hensyn til verdens fattige, framtidige generasjoner og den globale økologien kreves det at bruken av verktøyene institusjonaliseres i kommunal politikk. Men viktigst er kanskje at det utvises politisk mot til å vektlegge slike hensyn. Rapporten gir en nærmere omtale av de ulike verktøyene.

rapport3-01.pdf (483.21 KB)