Klimatilpasning i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for Oslo kommune

Av:
Rapport
Id:
2019 - 3

Klimaetaten i Oslo kommune ønsker å være en pådriver i prosessen med å styrke hensynet til klimaendringer i planprosessen. På oppdrag fra klimaetaten har Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet utarbeidet denne rapporten som beskriver muligheter, barrierer og utfordringer i arbeidet med å integrere hensynet til klimaendringer i ROS-arbeidet. Det er gitt anbefalinger til hvordan man kan unngå eller bearbeide disse barrierene og utnytte mulighetene, spesielt i lys av ny statlig planretningslinje for klimatilpasning.

 

Det ble gjennomført 6 intervjuer av 11 informanter i ulike etater i kommunen. Intervjuene ble gjennomført i perioden desember 2018 til januar 2019. Deretter ble det gjennomført et arbeidsmøte med presentasjon av resultater og diskusjoner rundt utdypinger. Tabellen under gir en kortfattet oppsummering av barrierer, muligheter og tiltak. For videre arbeid anbefales det et dypdykk i konkrete ROS-analyser og byggesaksbehandlinger, i tillegg til anbefalte tiltak vist i tabellen under.