Klimatilpasning i nasjonalparker og naturområder

Rapport
Id:
Juni 2022

I dette prosjektet har målet vært å utvikle kunnskap om hvordan kommunene kan møte konsekvensene av klimaendringer for ulike naturtyper både i og utenfor verneområder. I prosjektet har vi utviklet en GIS-modell for å identifisere risikoutsatt natur, en indeks satt sammen av flere variabler under klimaeksponering, menneskelig påvirkning og sårbar natur. GIS-modellen er anvendt på utvalgte studieområder i seks deltakende kommuner; Nordreisa, Vevelstad, Tolga, Luster, Lom og Færder. Analysene av risikoutsatt natur er i tett samarbeid med kommunene supplert med lokal kunnskap om bruken av naturområdene, planer og lokale forhold, med mål om å identifisere tiltak og strategier for å ivareta sårbar natur for klimaendringer og arealbruksendringer. Naturtypene er utsatt for både klimaendringer og menneskelig påvirkning som kan forsterke hverandre. Menneskelig påvirkning kan også dempe effekten av klimaendringer på sårbar natur, som ved restaurering av natur eller forebyggende tiltak. Kulturbetinga naturtyper påvirkes spesielt av endringer i tradisjonell arealbruk, og god skjøtsel blir viktig for å ivareta naturtypene, også i klimaøyemed. Hver naturtype er ikke ensartet, og klimapåvirkning og menneskelig påvirkning varierer fra sted til sted. Tiltak må tilpasses lokale forhold. Prosjektet har også hatt som mål og kartlegge bruken av Miljødirektoratets veileder for klimatilpasning av naturmiljø, og videreutvikle denne som et verktøy for kommunene til å utvikle strategier og tiltak for ulike naturtyper. En spørreundersøkelse til alle kommuner med nasjonalpark innenfor sine grenser viste at veilederen er nokså lite brukt, men at brukerne er godt fornøyde med den. Veilederen må først og fremst gjøres lettere tilgjengelig på Miljødirektoratets hjemmesider.