Klimarapport Finans Norge 2020

Av:
Rapport
Id:
Juni 2020
Utgjevar:
Finans Norge

Vestlandsforsking har bidratt med en omtale av arbeidet i Rogaland fylkeskommune i Finans Norge sin klimarapport 2020. I kapittelet "Regional variasjon i klimasårbarheit" omtales også metoden "virkningskjede-analyse" (engels "Impact Chain"). Se omtale av lanseringen av rapporten her.