Klimagasser og stasjonær energi i Nøtterøy. Utviklingstrekk og forslag til tiltak

Rapport
Id:
2001-8

 

 

Rapporten inneholder en gjennomgang av utviklingstrekk (historiske tall og framskriving til 2010) for utslipp av klimagasser i Nøtterøy (kapittel 2 og 3). Forbruket av stasjonær energi til næringsformål og husholdninger i Nøtterøy blir estimert (kapittel 4). Videre presenteres forslag til tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og stasjonær energibruk (kapittel 5). Avslutningsvis blir begrepet ”indirekte energibruk og klimagassutslipp” diskutert, med presentasjon av noen eksempelvise tiltak (kapittel 6).

De viktigste utslippskildene for klimagasser i Nøtterøy er vegtrafikk og avfallsdeponi, hver med ca 1/3 av de totale utslippa. Stasjonær forbrenning i husholdningene er også en viktig kilde. Totale klimagassutslipp økte med 11% fra 1991 til 1997. Utslipp per innbygger i Nøtterøy er bare halvparten så stort som landsgjennomsnittet fordi kommunen har lite industri, landbruk, fiske og gjennomfartstrafikk. Det betyr ikke at folk i Nøtterøy bidrar mindre til drivhuseffekten enn andre nordmenn, ettersom indirekte utslipp gjennom forbruk av varer og tjenester har mye å si.

Klimagassutslippet i 2010 blir trolig 15% større enn i 1991 forutsatt at ingen nye utslippsreduserende tiltak blir satt inn. Dersom Nøtterøy vedtar et klimamål i tråd med nasjonal forpliktelse i Kyotoavtalen (maks. 1% vekst fra 1990 til 2010), må det gjennomføres tiltak fram mot 2010 som reduserer det årlige utslippet tilsvarende 8.100 tonn CO2. Det svarer til 12% av samla Nøtterøy-utslipp i 1997. Det kan være grunner til at Nøtterøy bør vedta et klimamål som er strengere enn dette. Forbruket av stasjonær energi i siste halvdel av 1990-tallet var anslagsvis 280 GWh/år. Private husholdninger sto for vel 70% av dette forbruket. 73% av det private energiforbruket var elektrisk kraft og 18% fyringsolje.

Det foreslås ei rekke tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra stasjonære, prosess- og mobile kilder. Tiltak mot stasjonære utslipp vil også være relevante for å redusere energibruken i Nøtterøy. Kommunen står som ansvarlig tiltakshaver for de fleste tiltaka, men det er viktig at en klima- og energiplan utarbeides i tett dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner og andre offentlige organer.

 

rapport8-01.pdf (308.36 KB)