Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Rapport
Id:
2002-9

Formålet med denne evalueringen er å gi styringsgruppa for nasjonale pilotprosjekter et bedre bedømningsgrunnlag for behandling av søknader og igangsetting av nasjonale pilotprosjekter.

Undersøkelsen viser at utviklingsarbeidet for økologiske produkter i for liten grad skjer i regi av, eller i tett samarbeid med markedsaktørene. Evalueringen av fem prosjekter viser at grunnlaget for resultater av prosjektaktiviteten legges best ved å inkludere målgruppen til prosjektet aktivt i initiativfasen, i utforming/planlegging og i gjennomføring av prosjektet.

Ut fra prosjektet sitt formål bør organisasjoner innen det konvensjonelle og økologiske kompetanse-, politikk- og markedssystemet inkluderes. Utvikling av økologisk landbruk og økologiske produkter bør skje gjennom samhandling med viktige aktører i og rundt verdikjeden for økologiske produkter. Arbeidet bør ha en kraftig markedsorientering.

Erfaring fra flere utviklingsprosjekt viser også at samhandling med markedsaktører er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Markedsaktørene må selv se det som økonomisk rasjonelt å utvikle produksjon og marked for at prosjektene skal lykkes Andre omgivelser har også betydning for i hvilken grad prosjektarbeidet gir resultater. Så som landbrukspolitikken, regelverket for økologisk produksjon, andre prosjekter og bedrifter, media og utviklingen i utlandet. I tråd med evalueringen kommer vi med en rekke forslag til slutt i rapporten.

rapport9-02.pdf (1.29 MB)