Evaluering av nasjonale pilotprosjekt innan økologisk landbruk

Evalueringa skal gi styringsgruppa for nasjonale pilotprosjekt i Norge eit bedre grunnlag for handsaming av søknader og igangsetting av nasjonale pilotprosjekt. Prosjektet skal gi som resultat: 1.Oversyn over relevante utviklingsprosjekt dei siste tre åra. 2. Evaluering av tidlegare gjennomførde (eller pågåande) prosjekt. 3. Forslag til kva satsingsområde som bør prioriterast for pilotprosjekt. 4. Forslag til kva type strategiar som kan gi vellukka pilotprosjekt.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens landbruksforvaltning
Prosjektnummer:
2213
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar
Publikasjon(ar):