Rapport
Id:
April 2021
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Jenter og teknologi er et tiltak i regi av NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) som inviterer jenter fra ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning til arrangementer som har som mål å få flere jenter til å velge teknologi- og realfagsutdanninger. Evalueringen av Jenter og teknologi har som hovedmål å identifisere i hvilken grad tiltaket har lykkes i å påvirke jenters valg av realfag, tekniske yrkesfag, teknisk fagskole og teknologifag på universitets- og høyskolenivå. Få jenter velger disse utdanningene. Basert på tidligere forskning har vi kontekstualisert tiltaket innenfor en kulturell ramme der veien til teknologi er mindre synlig for jenter enn for gutter. Teoretisk er evalueringen forankret i teorier om kjønn som noe vi gjør basert på kulturelle forestillinger om kjønn. Utdanningsvalg kan forstås som en måte å gjøre kjønn på som bidrar til å skape kjønnsforskjeller. Gjennom en "mixed-method"-strategi, som involverer kvalitative intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse, har samtlige målgrupper for Jenter og teknologi – jenter, lærere, foreldre, og rollemodeller – bidratt til evalueringen.