Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå

Av:
Rapport
Id:
March 2022
Utgjevar:
CICERO

På oppdrag fra Miljødirektoratet har CICERO, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning gjennomført en studie av barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå. Studien består av en kunnskapssammenstilling om barrierer for klimatilpasning, fem dialogseminarer med klimatilpasningsaktører fra ulike forvaltningsnivå, og en caseanalyse av Hamar kommune. Rapporten viser at det er en manglende politisk oppslutning rundt klimatilpasning i kommunene, ressurser er fremdeles en hovedbarriere, oversettelsen av kunnskap mellom statlig og lokalt nivå bør forbedres, søkelys på sammensatte barrierer blir viktig for framtidige barrierestudier, og at utviklingen på klimatilpasningsfeltet gir behov for nye typer nettverk.