Vurdering og utprøving av analyseverktøy for oversetting fra globalt til lokalt i en kommunal miljøpolitikk

Prosjektet blir gjennomført for Lokal Agenda 21-eininga i Miljøverndepartementet i samarbeid med fire forsøkskommunar, med oppstart hausten 1999 og avslutning i desember 2000. I prosjektet skal vi samle inn internasjonale erfaringar med analyseverktøy for oversetting frå globalt til lokalt i ein kommunal miljøpolitikk, og prøve ut eigna analyseverktøy på ulike område i norsk kommunal samanhang. Fylgjande delmål gjeld for prosjektet: 1. Gi ut ein internasjonal oversikt som er utvikla for å oversette frå globalt til lokalt innan miljøpolitikken, og oppsummere erfaringar med å ta i bruk slike verktøy i lokale og regionale samanhengar. 2. Vurdere kva for analyseverktøy som er mest relevant for norske forhold. Prøve ut og eventuelt tilpasse aktuelle analyseverktøy for oversetting frå det globale til det lokale i eit tal kommunar
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljøverndepartementet
Prosjektnummer:
2178
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Publikasjon(ar):