Virkemidler for å styrke det lokale miljøvernarbeidet

Vestlandsforsking er bedt om å utrede spørsmålet om mulige virkemidler for å styrke det lokale miljøvernarbeidet. Bakgrunnen for oppdraget er at spørsmålet om krav til kommunal miljøvernkompetanse har kommet opp i diskusjonen rundt overføring av oppgaver fra stat til kommune knyttet til ny biomangfoldlov, men der man kom fram til å ville drøfte virkemidler på bredere basis enn bare å være et spørsmål om å sikre tilstrekkelig kompetanse i kommunene. Videre er det signalisert at drøftingen blant annet må forholde seg til KRDs nye veileder om Statlig styring av kommunesektoren (H2186) og forslag om endringer i oppgavefordeling mellom stat, fylke og kommune.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljøverndepartementet
Prosjektnummer:
6077
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt:
  • På midten av 1990-tallet hadde så godt som samtlige norske kommuner tilsatt en kommunal miljøvernleder. I dag er det antakelig bare rundt 20 prosent av norske kommuner som har en kommunal miljøvernleder i full stilling. Gitt den økende interessen for miljø og klima er det derfor viktig å spørre om kommunene er beredt til å ta utfordringen som den nye ”miljøbølgen” representerer.