Pressemelding: Er norske kommunar klare for nye miljøutfordringar?

På midten av 1990-tallet hadde så godt som samtlige norske kommuner tilsatt en kommunal miljøvernleder. I dag er det antakelig bare rundt 20 prosent av norske kommuner som har en kommunal miljøvernleder i full stilling. Gitt den økende interessen for miljø og klima er det derfor viktig å spørre om kommunene er beredt til å ta utfordringen som den nye ”miljøbølgen” representerer.

Vestlandsforsking har på oppdrag fra Miljøverndepartementet drøftet hvordan staten kan styrke kommunenes miljøvernarbeid. Utredningen anbefaler tiltak på fire nivå.
Nivå 0: Gjenreise den moralske kapitalen på miljøområdet gjennom et normativt kampanjeprogram i samarbeid mellom stat og kommune; tilsvarende kampanjer som har vært omkring røyking og trafikksikkerhet.
Nivå 1: Gjenoppbygge miljøkompetansen i kommunene ved gjenopprettelse av miljøvernlederstillinger og kompetanseheving i den administrative og politiske delen av kommuneorganisasjonen.
Nivå 2: Opprette et partnerskap mellom stat og kommune på tre områder som er sentrale i arbeidet for en bærekraftig utvikling; (1) energi og klima, (2) bruk og vern av naturområder og (3) bærekraftig forbruk. Her bør staten invitere spesielt interesserte kommuner til et gjensidig forpliktende samarbeid.
Nivå 3: Støtte kommuner som ønsker å gå ut over rollen som iverksetter av statlig miljøpolitikk og legge til rette for at slike foregangskommuner kan spille en konstruktiv rolle som miljøpolitisk aktør bl.a. gjennom et stimuleringsprogram for at foregangskommuner kan inngå i internasjonale kommunenettverk innen miljø og utvikling.

For mer informasjon kontakt Carlo Aall (caa@vestforsk.no, 57 67 61 56, 991 27 222).
Rapporten kan lastes ned fra nettsidene våre og presentasjonen, vist under, er også tilgjengelig for nedlasting.


Referanse er Aall, C., Høyer, K.G. (2007): En drøfting av statlige virkemidler for å styrke det lokale miljøvernarbeidet. En utredning laget på oppdrag fra Miljøverndepartementet. VF-notat 5/07. Sogndal: Vestlandsforsking