Vindkraft, reiseliv og miljø. En konfliktanalyse

Vindkraft i Norge har et stort potensial langs kysten. Reiseliv er samtidig en svært viktig næring langs deler av kysten. Det er derfor viktig å få avklart eventuelle konflikter mellom vindkraft og reiseliv for dermed å finne fram til hvordan man kan redusere eller unngå slike konflikter. Det samme gjelder forholdet mellom vindkraft og miljøinteresser. Det overordnede målet med prosjektet er å styrke beslutningsgrunnlaget for spørsmålet omkring etablering av nye vindkraftverk i Norge. Prosjektet skal spesielt ta for seg og analysere konfliktene mellom vindkraft, reiseliv og miljø. Problemstillingene for prosjektet er som følger:

1. I hvilken grad og eventuelt på hvilken måte kan vindkraftverk være i konflikt med reiselivsinteresser?
2. Hva skiller vindkraftverk og reiselivsnæringer når det gjelder konflikter i forhold til miljø?
3. Hvordan kan konfliktene av vindkraftverk i forhold til reiseliv og i forhold til miljø reduseres?

Gjennom ulike caseanalyser skal Vestlandsforsking belyse disse spørsmålene. Prosjektet er finansiert av Vestavind Kraft AS, NHO og Energibedriftenes Landsforening (EBL), og prosjektet ledes av en styringsgruppe med følgende deltakere: Karin Halle, NHO Sogn og Fjordane, Håkon Sandvik, Vestavind Kraft AS, Else Marie Gulseth, NHO reiseliv Vest Norge og Hans Magnus Aadland inn for EBL.

Reiseliv og vindkraft - hånd i hånd? Pressemelding sendt ut i samband med avslutning av prosjektet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vestavind Kraft AS
Prosjektnummer:
6075
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: