Vestlandslandbruket og den doble klimapåverknaden - mulegheiter og utfordringar på grunn av endra klima og strengare klimapolitikk

Forprosjektet skal utvikla ein prosjektsøknad som kan gi ny kunnskap om korleis landbruket i vestlandsregionen kan bli påverka av klimaendringar og klimapolitikk, og kva konsekvensar slike strukturelle endringar i næringa kan få for arealbruk og busettingsmønster i landsdelen. Sentrale spørsmål vil vere korleis rammebetingelsane for jordbruket vil kunne endra seg, korleis aktørane i landbruksnæring og -forvalting i dag responderer på den doble klimapåverknaden og kva tilpassingsstrategiar som kan vere aktuelle.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Prosjektnummer:
6218
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Publikasjon(ar):
Aktuelt: