Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane - fase II

Prosjektet har som hovudmål å etablere kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for å  implementere velferdsteknologi i kommunenes pleie- og omsorgetenester.

Velferdsteknologi er en av de viktigste måtene kommunene kan møte fremtidens utfordringer i pleie- og omsorgssektoren. Kommunene i Sogn og Fjordane er i startgropen med hensyn til å ta i bruk velferdsteknologi. Gjennom den første fasen av dette prosjektet i 2014 ble alle 26 kommunene mobilisert og forankringsprosesser satt i gang. I denne andre fasen vil prosjektet med tydelig forankring i kommunenes egne organisasjoner bringe sammen kommuner, kunnskapsmiljø innen pleie- og omsorg og FoU-miljø som sammen skal bygge kunnskap, utvikle og teste ut velferdsteknologiske løsninger, og deretter etablere veiledninger for kommuner i forhold til implementering av velferdsteknologi i kommunene.

Prosjektet videreutvikler den brede og inkluderende kunnskapsarenaen for velferdsteknologi som allerede er etablert i fase I gjennom aktiviteter som inkluderer alle kommunene i fylket. I tillegg vil spesifikke tema utvikles, dels gjennom eksisterende nettverk for pleie- og omsorg,  kommunesamarbeid og eldreomsorg, og dels gjennom arbeidsgrupper spesielt opprettet for å gjennomføre dette prosjektet. Alle 26 kommunene er gjennom fase I blitt knyttet til prosjektet og vil bli engasjert i felles aktiviteter. I tillegg vil delmål i prosjektet involvere arbeidsgrupper og kommuner i konkrete utprøvinger og implementering i forhold til velferdsteknologi.

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6377
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
  • Dei to siste åra har IT-forum Sogn og Fjordane si arbeidsgruppe for velferdsteknologi vore med som drahjelp for kommunane i fylket som jobbar med spørsmål knytt til velferdsteknologi. I desember 2014 deltok alle kommunane i fylket på den fyrste konferansen i regi av prosjektet "velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane", der det i fyrste rekkje var informasjon og kunnskap som sto på agendaen.