Kommunar i Sogn og Fjordane byrjar å få erfaring med velferdsteknologi

Dei to siste åra har IT-forum Sogn og Fjordane si arbeidsgruppe for velferdsteknologi vore med som drahjelp for kommunane i fylket som jobbar med spørsmål knytt til velferdsteknologi. I desember 2014 deltok alle kommunane i fylket på den fyrste konferansen i regi av prosjektet "velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane", der det i fyrste rekkje var informasjon og kunnskap som sto på agendaen.

11. februar er det duka for den andre konferansen i regi av prosjektet. Denne gongen handlar det om erfaringar med velferdsteknologi i kommunar i Sogn og Fjordane. Det siste året har ei rekkje kommunar vore pilotar i fylkesprosjektet, med utgreiing og utprøving av konkrete teknologiar. På konferansen får vi høyre om både utfordringar og gevinstar med å ta i bruk velferdsteknologi i kommunane si pleie- og omsorgsteneste.

Over hundre deltakarar er påmelde til konferansen "Implementering av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane" på Skei Hotell 11. februar kl. 10.00-16.00.

Kontaktpersonar:

Marta Strandos, Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (marta.strandos@forde.kommune.no)

Hilde G. Corneliussen, Vestlandsforsking (hgc@vestforsk.no)

Ivar Petter Grøtte, IT-forum (ipg@vestforsk.no)