Utredning om bærekraftig turisme for Stavanger kommune

På oppdrag fra Stavanger kommune skal Vestlandsforsking utrede miljøimplikasjoner av cruise- og flytrafikk til Stavaner og muligheter for en satsing på turisme i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale klimamål.  Utredningen skal forholde seg til følgende klimamål: På nasjonalt nivå er målet at Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 30% innen 2020, med 1990 som referanseår, være karbonnøytralt innen 2030, og redusere utslippene med 40% innen 2040, på veien mot lavutslippssamfunnet som skal være nådd i 2050.  Utredningen skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for oppdatering av gjeldende klima- og miljøplan for kommunen som skal gjelde for tidsrommet 2017-2030.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Stavanger kommune
Prosjektnummer:
6454
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Aktuelt: