Stavanger går foran i arbeidet med klima og reiseliv

""

Stavanger kommune har som første destinasjon i Norge fått laget et komplett klimaregnskap for reiselivet som også tar med seg utslippene fra turistenes reiser til og fra destinasjonen.

Aktuelt

Stavanger kommune har som ledd i arbeidet med å oppdatere sin miljø- og klimaplan bedt Vestlandsforsking beregne klimagassutslippene fra reiseliv i Stavanger-regionen, og beskrive aktuelle tiltak for å tilrettelegge for mer miljøvennlige reiser til og fra Stavanger-regionen. Beregningene skal danne grunnlag for å vedta nye tiltak for å gjøre reiselivet mer klimavennlig. Dette er første gang en reiselivsdestinasjon i Norge lager et klimagassregnskap som også tar med turistenes reiser til og fra destinasjonen.

Beregningene viser at bare 1,3 prosent av de samlede klimagassutslippene fra turisme i Stavanger-regionen kommer fra overnatting, mens nesten 90 prosent kommer fra utenlandske turistenes reiser til og fra Stavanger – i hovedsak med fly (52 prosent) eller cruisebåt (33 prosent). Resten kommer fra innenlands reiser til og fra Stavanger.

Rapporten kommer med en rekke forslag til hva som kan gjøres for å redusere utslippene fra transport; eksempelvis å ikke øke kapasiteten ved Stavanger lufthavn, krav til cruisebåtene om tilknytning til landstrøm når de ligger til kai i Stavanger, rette markedsføringen av destinasjon Stavanger inn mot nærmarkeder, tilby rabatt på overnatting og reiselivsopplevelser for turister som reiser med buss eller tog, og sikre at det er nok ladepunkter for el-biler i Stavanger og langs de viktigste innfartsrutene til Stavanger.

Stortinget behandler i disse dager en ny reiselivsmelding: «Meld. St. 19 (2016–2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig». Meldingen tar i svært liten grad opp problemet med reiselivets utslipp av klimagasser. Ordet «klimagasser» er for eksempel bare nevnt 7 ganger på i alt 100 sider, og meldingen presenterer ingen form for klimagassregnskap for norsk reiseliv. Meldingen omtaler bare ett tiltak som spesifikt dreier seg om å redusere utslippene av klimagasser fra reiselivet: «Regjeringen vil legge til rette for at lokale myndigheter, i samarbeid med relevante aktører, arbeider for at cruisenæringen reduserer utslipp av klimagasser og sin lokale forurensning.» Meldingen omtaler ingen tiltak som gjelder utslipp fra privatbil eller fra flytransport, som i sum er den klart største kilden til utslipp av klimagasser fra norsk reiseliv.

Beregningene er gjort våren 2017 for utslipp i 2016. Rapporten kan lastes ned her: Miljøimplikasjonar - cruise- og flytrafikk - Stavanger kommune 

 

Vedlegg: Utslippsregnskap for turismen i Stavanger (2016)

Utslipp av klimagasser i tonn

Hvor utslippene skjer (nasjonalitet på gjester for «overnatting»)

Fly

Cruise

Personbil

Overnatting

Ferje

Buss

Tog

Innenlands

6 042

0

7 915

1 406

287

189

91

Utenlands

79 094

50 345

5 030

501

209

133

54

Sum

85 136 

50 345 

12 945

1 907

497

323

145

Prosentfordeling av utslipp av klimagasser

Hvor utslippene skjer (nasjonalitet på gjester for «overnatting»)

Fly

Cruise

Personbil

Overnatting

Ferje

Buss

Tog

Innenlands

4,0 %

0,0 %

5,2 %

0,9 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %

Utenlands

52,3 %

33,3 %

3,3 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

Sum

56,3 %

33,3 %

8,6 %

1,3 %

0,3 %

0,2 %

0,1 %