Det stor enighet internasjonalt om at vi dag har et ikke-bærekraftig transportsystem. Videre er det stor enighet om at uten vesentlige endringer i politikk og praksis vil den ikke-bærekraftige trenden fortsette. En nødvendig forutsetning for vellykket endring av politikk og praksis er grunnleggende kunnskap om ulike transportmidlers og transportsystemers samlede energi- og miljøegenskaper.

Målsetningen med dette prosjektet er dermed å etablere en faglig solid, oppdatert og konsistent energi- og utslippsdatabase for person- og godstransport. Databasen vil inkludere hovedgruppene av reisekategorier og transportmidler for land, sjø og lufttransport og dessuten omfatte både konven-sjonelle og alternative energikilder og drivstoffer. Datagrunnlaget er hovedsakelig av teknologisk karakter, men bruken av dataene er knyttet opp til samfunnsvitenskapelige formål.

Følgende delmål er satt for prosjektet:

  • Gjennomføre sammenlikninger av energibruk og utslipp mellom ulike transportmidler (vei, sjø, bane og luft for henholdsvis person- og godstransport)
  • Gjennomføre sammenlikninger av energibruk og utslipp innenfor ulike reisekategorier (korte, mellomlange og lange reiser)
  • Gjennomføre sammenlikninger av energibruk og utslipp innenfor ulike tidshorisonter (2010 og 2020)
  • Gjennomføre sammenlikninger av energibruk og utslipp mellom ulike drivstoffer (både konven-sjonelle og alternative drivstoffer)
  • Gjennomføre sammenlikninger av energibruk og utslipp for ulike fremtidige transportscenarier i år 2020 (kombinasjoner av drivstoff, transportmidler og transportvolumer).
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6121
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt: