Prosjektet skal studere forholdet mellom bruk av kunnskap og handling på nasjonalt/regionalt og lokalt nivå innan jordbruk og fiske i Norge og reindrift i Finland.  Prosjektet byggjer på prosjektdeltakarane si tidlegare forsking på klimatilpassing på ulike nivå i Norge. Det nye prosjektet vil studere korleis interesseorganisasjonar, forvaltning og den einskilde næringsutøvar har moglegheiter til å skape endring i ein respektiv sektor.  Dette inkluderer å sjå på korleis dei ulike aktørane sine verdiar, risikoforståing og bruk av kunnskap påverkar evne til omstilling.

Prosjektet er eit samarbeid med Nordlandsforsking, CICERO, Meterologisk institutt, Kings College og Universitetet i Oulu.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6358
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar