Modellering av trender og drivere for energibruk i husholdningene

På oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat (www.nve.no) skal Vestlandsforsking lage en modell som kan forklare den historiske utviklingen i husholdningenes stasjonære energibruk og brukes til å lage scenarioer for hvordan energibruken kan utvikle seg framover.

Energibruken i norske husholdninger har flatet ut siden slutten av 1990-tallet og frem til i dag. Dette har skjedd til tross for stadig økende befolkning, en tilhørende økning i antall husholdninger og boliger og en betydelig vekst i privat konsum.

Prosjektet skal omfatte en grundig kartlegging, analyse og så langt som mulig tallfesting av drivere for energibruksendring i husholdningene, og det skal lages en modell for beregning av fremtidig utvikling i energibruken i husholdningene ved hjelp av driverne.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NVE
Prosjektnummer:
6230
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
  • På oppdrag for Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har Vestlandsforsking analysert mulige årsaker til at energibruken i norske husholdninger har flatet ut og holdt seg omtrent stabil siden 1990. Lav vekst i boligareal per person, trolig som følge av økende andel av ikke-vestlige innvandrere og økte boligpriser, er den viktigste enkeltfaktoren bak denne utviklingen, men også økt energieffektivitet pr m2 er viktig.