Fase 2 skal støtte og sikre innføring av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgssektoren i kommunane og spesialisthelsetenesta og i tillegg utvikle innhald og  kvaliteten i samhandling til beste for pasientane.  Hovudmålet skal realiserast gjennom tre delmål:

  1. Arbeide vidare med å styrke samarbeidet mellom legane og PLO
  2. Utvikle og etablere kommunikasjon PLO og Helse Førde
  3. Gevinstrealisering ogh dokumentasjon av gode eksempel
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6324
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Publikasjon(ar):
Aktuelt: