Sogn og Fjordane har innført elektroniske helsemeldingar

26 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane har alt innført elektronisk utveksling av helsemeldingar. Utvekslinga var oppe og gjekk sommaren 2014 etter godt samarbeid i heile fylket.

Den elektroniske kommunikasjonen skjer mellom primærhelsetenesta i kommunane og Helse Førde. Innføring av elektronisk meldingsutveksling gjer at pleie- og omsorgssektoren, fastlegar og spesialistar i helseføretaket kan kommunisere raskare, enklare og sikrare, til beste for pasientane.

Fylket haustar no fruktene av mange år med samarbeid om IT. IT-forum Sogn og Fjordane har vore drivkraft for å få meldingsutvekslinga til, etter initiativ frå fylkesmann Anne Karin Hamre.

Sogn og Fjordane har gjennom IT-forum utvikla ei god organisering for kunnskapsdeling og felles kunnskapsutvikling mellom kommunane, fylkesnivået, Helse Førde og forskingsmiljøet. Kommunane Flora og Stryn var tidlege initiativtakarar, og i sommar hadde alle dei 26 kommunane innført elektronisk kommunikasjon. Arbeidet har vore organisert gjennom prosjektet «Meldingsløftet», der Vestlandsforsking/IT-forum har vore prosjektleiarar.

- Dette viser at kommunane i Sogn og Fjordane har ei kraft i seg på mange område, og det er ekstra hyggjeleg at dei no markerer seg på IKT i helsesektoren. Det er eit komplisert saksfelt, og eg er stolt over det dei har fått til, seier fylkesmann Anne Karin Hamre.

- Elektronisk kommunikasjon i helsesektoren har vore eit prioritert område i fylket lenge, og Helse Førde har ligge langt framme i teknologiinnføring. Vestlandsforsking vart involvert i denne satsinga i 2005, seier Merete Lunde direktør ved Vestlandsforsking. - Det vi ser no er eit resultat av eit felles løft med koordinert utrulling av ny teknologi, utvikling av nye rutinar, innføring av nye prosessar og opplæring.

Neste steg for kommunane er samarbeid om velferdsteknologi. 10. desember blir det arrangert eit seminar om temaet, og 125 representantar frå alle dei 26 kommunane er påmelde. Samarbeidet mellom kommunar, fylkesnivå og forskingsmiljø legg eit godt grunnlag for det vidare arbeidet med den viktige satsinga på velferdsteknologi.

- IT-forum har ei rolle der vi legg til rette. Vi hadde ikkje klart å vere så langt framme med meldingstenesta utan entusiastar i kommunane og i Helse Vest. Interessa vi no ser for velferdsteknologi imponerer, seier leiar for IT-forum, Jan Heggheim.

Bakgrunn

Kontrollkomiteen på Stortinget er lei av å vente, og er bekymra over at mange norske kommunar framleis manglar elektronisk kommunikasjon mellom pleie- og omsorgssektoren, sjukehusa og primærlegane. Dette byggjer på ein rapport frå Riksrevisjonen som peikar på at i 2011 vart det lova at alle kommunar skulle vere i gang i 2013. Dette vart så utsett til 2014, og no viser det seg at det enno manglar mange kommunar. Komiteen ber no helseministeren om ei forklaring.

NRK Nyhetsmorgen, 28.11.14:

Kontakt

For informasjon om arbeidet med meldingsutveksling, ta kontakt med Kari Støfringsdal i Flora kommune (41534930). For kommentarar, kontakt IT-forum Sogn og Fjordane ved leiar Jan Heggheim (905 66 623) eller forskingsleiar ved Vestlandsforsking, Ivar Petter Grøtte (908 28 418).