Kvinneløftet FixIT – aktivitetar for å auke kvinner si deltaking i innovasjonsprosjekt (FORREGION)

Sjølv om innovasjon vert oppfatta som sentralt for samfunnsutvikling, er det få kvinner som deltek i forskingsbasert innovasjon. Dette gjeld særleg i teknologiutvikling innan fagfelt der kvinner utgjer eit mindretal. "Kvinneløftet FixIT" skal bidra til å auke kvinner si deltaking i forskings- og innovasjonsfeltet i Sogn og Fjordane og Hordaland. FixIT skal særleg fremje kjønnsbalanse i prosjekta som er knytt til Forskningsrådet sitt program FORREGION, som mobiliserer næringslivet til forskingsbasert innovasjon. I samarbeid med partnarane skal prosjektet bidra til å identifisere, mobilisere og rekruttere kvinner til innovasjonsprosjekta.

Eit av måla for FixIT er å utarbeide ein "balansekompetansepakke" som skal bidra til generell auka merksemd og kunnskap om kjønna strukturar i forskings- og innovasjonsfeltet. Det vil bli halde balansekompetansekurs for innovasjonsaktørar frå privat og offentleg sektor, med mål å auke kompetansen blant FORREGION-deltakarar om kva mekanismar som kan fungere inkluderande og ekskluderande. Eit sentralt tema vil vere kunnskap om kva verkemiddel ein kan ta i bruk for å sikre betre kjønnsbalanse. Til slutt vil aktivitetane bli evaluert og balansekompetansepakka vil bli tilgjengeleg for andre Forregion- og innovasjonsaktørar.

Vestlandsforsking ved Hilde G. Corneliussen er prosjektleiar for FixIT, som er eit samarbeid med Høgskulen på Vestlandet med representantar frå FORREGION-prosjekta Teknoløft Sogn og Fjordane og Kabis i Hordaland. I tillegg er ei breitt samansett gruppe som inkluderer privat og offentleg sektor involvert, med IT-forum Sogn og Fjordane og Innovasjon Norge samt kvinnenettverka Girl Geek Dinners i Førde og Bergen og Oda-nettverket for "kvinner i tech", avdeling Bergen. FixIT er og tett knytt til Nordwit – eit nordisk "Centre of Excellence" som forskar på kvinner i teknologirelaterte karrierar (nordwit.com), og som dannar det forskingsbaserte kunnskapsgrunnlaget for balansekompetansepakka.

Balansekompetanse med kvinneløftet FixIT

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6512
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
  • ""

    På 1950-talet fant mange kvinner spennande arbeid innan programmering, og allereie på 1800-talet skisserte Ada Lovelace (1815-52) dei første tankane om programmeringsstrukturar som framleis er aktuelle. Det fekk "Girl Geek Dinners Førde" høyre på nettverksmøtet sitt i februar.