Flere kvinner i teknologirelatert innovasjon - En veileder basert på prosjektet Kvinneløftet FixIT

Rapport
Id:
Mai 2020
Utgjevar:
Stiftinga Vestlandsforsking

Selv om innovasjon er oppfattet som sentralt for samfunnsutvikling, er det få kvinner som deltar i forskingsbasert innovasjon. Dette gjelder særlig i teknologiutvikling innen fagfelt der kvinner utgjør et mindretall. "Kvinneløftet FixIT" hadde som mål å bidra til å øke kvinners deltakelse i forskings- og innovasjonsfeltet i Sogn og Fjordane og Hordaland. FixIT har holdt foredrag og kurs om kjønnsbalanse i prosjektene som er knytt til Forskningsrådet sitt program FORREGION, som mobiliserer næringslivet til forskingsbasert innovasjon. Vestlandsforsking har drevet FixIT i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og en rekke regionale partnere. I samarbeid med partnerne har prosjektet bidratt til å identifisere, mobilisere og rekruttere kvinner til innovasjonsprosjektene.

Et av målene for FixIT var å utarbeide en "balansekompetansepakke" som skulle bidra til å øke oppmerksomhet og kunnskap om kjønnede strukturer i forskings- og innovasjonsfeltet. Det ble holdt balansekompetanseforedrag for innovasjonsaktører fra privat og offentlig sektor, med mål å øke kompetansen blant FORREGION-deltakere om mekanismer som kan fungere inkluderende og ekskluderende. Et sentralt tema har vært kunnskap om hvilke virkemidler man kan ta i bruk for å sikre bedre kjønnsbalanse. Til slutt har aktivitetene blitt evaluert og balansekompetansepakken er gjort tilgjengelig for andre Forregion- og innovasjonsaktører.

Vestlandsforsking ved Hilde G. Corneliussen var prosjektleder for FixIT, som var et samarbeid med Høgskulen på Vestlandet med representanter fra FORREGION-prosjektene Teknoløft Sogn og Fjordane og Kabis i Hordaland. I tillegg var en brei sammensatt gruppe som inkluderer privat og offentlig sektor involvert, med IT-forum Sogn og Fjordane (nå IT-forum Vest) og Innovasjon Norge samt kvinnenettverkene Girl Geek Dinners i Førde og Bergen og Oda-nettverket for "kvinner i tech", avdeling Bergen. FixIT har vært tett knyttet til Nordwit – et nordisk "Centre of Excellence" som forsker på kvinner i teknologirelaterte karrierer (nordwit.com), og som danner det forskingsbaserte kunnskapsgrunnlaget for balansekompetansepakken.