Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2005

Vestlandsforsking deltek på oppdrag frå Norge.no i utforming av indikatorar for evaluering av kvalitet på offentlege nett-tenester. I tillegg skal Vestlandsforsking evaluera 2-300 vevtenester etter indikatorane.Undersøkinga går inn i den årlege vurderinga av kvalitet på offentlege vevtenester i Norge.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
norge.no
Prosjektnummer:
6002