Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2006

Vestlandsforsking er engasjert av Norge.no for å gi råd om utforming av indikatorar for offentlege nettportalar samt evaluera eit sett av desse. Denne typen kvalitetsevalueringar har vore gjort sidan 2001, og rundt 700 statlege og kommunale nettstader vil bli evaluerte. Resultata av evalueringane og informasjon om opplegget finst på www.norge.no/kvalitet. Vestlandsforsking har vore sentrale i dette arbeidet heilt sidan starten, saman med Statskonsult og Norge.no
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
norge.no
Prosjektnummer:
6048
Prosjektleiar:
Seniorforskar