Kunnskap om verktøy og tiltak for å motivere til kjønnsutradisjonelle utdanningsvalg

Prosjektet skal på oppdrag fra Bufdir undersøke hvordan ungdoms- og videregående skoler tilrettelegger for å gi elever kunnskap, erfaring og bevissthet som bidrar til at de kan velge utdanning uavhengig av kjønn.

Prosjektet vil kartlegge faktorer som påvirker hvordan ungdoms- og videregående skoler bruker verktøy og tiltak for å påvirke kjønnsutradisjonelle utdanningsvalg. Vi skal øke kunnskap om oppfatningen og forståelsen av tiltakene i skolene, samt forståelse av deres rolle i å jevne ut kjønnsfordelingen i utdanningsvalg. Metodisk baserer prosjektet seg på flere metoder, fra case-studier til gruppe- og individuelle intervjuer og spørreundersøkelse. Målgruppene er skoleeiere, skoleledere, karriererådgivere, lærere og elever i ungdomsskoler og videregående skoler. Undersøkelsen skal gi grunnlag for råd og anbefalinger angående skolenes tilgang til tiltak og verktøy for å støtte mindre kjønnsdelte utdanningsvalg.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Bufdir
I samarbeid med:
NORCE
Prosjektnummer:
6660
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar