Klima21 - arbeidsgruppe 2: Tilpassing og konsekvensar

Vestlandsforsking har ledet én av i alt fire arbeidsgrupper nedsatt av regjeringens strategiske samarbeidsforum for klima- og miljøforskning Klima21 . Formålet med utredningsarbeidene har vært å få fram innspill til mulige endringer i forskningsstrategier på klimaforskningsområdet. Arbeidsgruppe 2 ser på konsekvensar av klimaendringar for økosystem, samfunn og næringsliv, og på tilpassing til klimaendringar. Arbeidsgruppa skal òg vurdere korleis endringar i samfunnet gjer oss meir eller mindre utsette for klimapåverknad. Ein viktig del av arbeidet er å identifisere kunnskapshol og vurdere forskingsbehovet på ulike felt. Arbeidsgruppe 2 er leidd av Carlo Aall og arbeider frå 1.mai til 15. september 2009. Undervegs skal medlemmane vere i dialog med Flæte-utvalet for klimatilpassing, dei andre arbeidsgruppene i Klima21 og ei rekkje relevante fagmiljø.

Arbeidsgruppa har fylgjande medlemer:

  • Carlo Aall, Vestlandsforsking, leiar
  • Harald Loeng, Havforskningsinstituttet
  • JoLynn Carroll, Akvaplan, NIVA
  • Lillian Øygarden, Bioforsk
  • Rolf A. Ims, Universitetet i Tromsø
  • Ragnhild Lund, NTNU
  • Lars Harald Blikra, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
  • Asbjørn Aaheim, Cicero

Møte 1

Referat
Lysark Carlo Aall
Lysark Carlo Aall med referat
Lysark Carlo Aall sendt ut på førehand
Lysark Marit Reigstad (fadder)

Møte 2

Referat frå dialogmøte 1. september 2009 om forskingsbehov innan klimasårbarheit og klimatilpasning

Mandat

Grunnlagsdokument

Nasjonal handlingsplan for klimaforsking (2006)
Polarstrategi (til godkjenning i NFR)
NFR-forslag til opptrapping av norsk klimaforsking fram til 2012
Porteføljeanalyse, norsk klimaforsking
NFR-budsjettforslag for 2010 -
Forslag til nordisk toppforskingsinitiativ innan miljø, energi og klima

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6165
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg