Friluftsliv og berekraftig utvikling: en del av problemet, eller en del av løsningen?

Prosjektets overordnede tema er forholdet mellom fritidsbruk og bærekraftig utvikling i post-industrielle land, og hvordan politikk og retningslinjer kan påvirke dette forholdet. Vårt prosjekt bygger i stor grad på funn fra prosjektet "Environmental aspects with leisure time consumption: Theoretical developments, empirical analysis and normative discussions" som var finansiert av RAMBU-programmet. Prosjektet definerte hva fritidskonsum er, og presentere modeller for forbrukets volum og den totale energibruken.

I det nye prosjektet vil vi følge opp RAMBU-prosjektet ved å gjøre en serie case-undersøkelser for å vurdere hva som påvirker fritidsforbruk, og en mer detaljert analyse av hvordan fritidsforbruket har utviklet seg over tid innenfor et begrenset antall forbrukskategorier. Vi vil studere økt bruk av fritidsklær og -utstyr (case 1) hytter (case 2) fritidsbåter (case 3) og fritidstransport (case 4). I siste del av prosjektet vil vi samle relevante aktører for å diskutere mulige virkemidler for å a)redusere miljøpåvirkningen av fritidsforbruket, og b) styrke overføringen av handlemåter som gir liten negativ miljøeffekt fra fritidsforbruket til hverdagsforbruket; og således etablere "fritidssektoren".

Samarbeidspartnarar: SIFO, NTNU

Publiseringar:

Case om fritidsbåtar (Statens institutt for forbruksforskning, SIFO):

Silje Skuland, Ingun Grimstad Klepp og Mari Bjerck (2010): Fritidsbåter og miljø - en studie av båtliv, forbruksvekst og miljøansvar. Fagrapport nr. 3-2010. Oslo, SIFO

Case om fritidskle (Statens Institutt for forbruksforsking, SIFO):

Ingun Grimstad Klepp og Mari Bjerck (2009): Klær og utstyr for enhver anledning. Friluftslivets spesialisering. Publisert i Forskning i Friluft 2009. FRIFO-rapport. Rapporten kan bestillast her

Silje Skuland og Ingun Grimstad Klepp (2010): The Rationalization of Outdoor Recreational Outfits. Paper presented at the 2nd Global Conference "Fashion - Exploring Critical Issues" at Oriel College, Oxford University, September 25. 2010

Ingun Grimstad Klepp, Mari Bjerck og Harald Throne-Holst (2009): Stoff for sport. Tidsskriftartikkel utgitt av Vidarforlaget, 2009

Case om hytter (Norges teknisk naturvitenskaplige Universitet, NTNU):

Eli Støa, Bendik Manum og Margrethe Aune (2009): Hus eller hytte? En studie av norske fritidsboliger. Publisert i Forsking i Friluft 2009. FRIFO-rapport. 

Aall, Carlo (2011): Hyttebruk og miljø: en arena for nøysomhet eller overforbruk? I Gansmo, H.J., Berker, T., Jørgensen F.A. (2011): Den norske hytta. Må det gode hyttelivet vike for bærekraftig utvikling? Tapir Akademisk Forlag, side 107-125

Eli Støa og Bendik Manum (2013): Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del
av løsningen?
Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Trondheim, mars

Case om fritidstransport (Vestlandsforsking)

Agnes Brudvik Engeset (2009): Har man bil, så kjører man bil. En studie av fritidsmobilitet. Publisert i "Forskning i Friluft 2009". FRIFO-rapport. Rapporten kan bestillast her

Agnes Brudvik Engeset (2012): Bilen - vår tredje heim? Ein studie av hytter og mobilitet i Geilo-traktene. I: Forbord, M. og Daugstad, K. (red.): Smak, kultur og opplevelser - nye ideer om reiseliv i Norge. Tapir Akademisk Forlag. s. 231 - 284

Agnes Brudvik Engeset og Hege Høyer Leivestad (2011): Dokumentasjonsrapport Case 4: Fritidsmobilitet

Konkludering i prosjektet:

Aall, C., Klepp, I.G., Støa, E., Engeset, A.B., Skuland, S. (2011) Leisure and Sustainable Development in Norway: Part of the solution and the Problem. Special issue of Leisure Studies on Leisure on the Politics of the Environment. Leisure studies, 30:4, 452-476

Nyhende:

Det enkle livet i luksus, på nettsida til forskning.no 03.09.2011

Vi har tatt farvel med det enkle hyttelivet, oppslag i Aftenposten 16.08.2011

Brukerseminar arrangert av SIFO om fritid og bærekraftig utvikling - mars 2011

Fritidsprosjektet er invitert til å halde føredrag på Forskning i friluft-konferansen 2009

Miljøverstingar på fritida (2008)

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6116
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt: