Fremtiden til arktiske kystøkosystemer – identifisering av overganger i fjordsystem og kystområder (Face-it)

Det overordnede målet til Face-It-prosjektet er å muliggjøre adaptiv samforvaltning av arktiske fjordsystem i møtet med raske endringer i økosystemer, klima og hav. Prosjektet vil identifisere ulike tilnærminger til å forvalte konsekvensene av klimaendringene på kryosfæren og marin biodiversitet, og interaksjonen med andre endringsdrivere. Face-it vil gi bidrag til fremtidige rapporter fra det internasjonale klimapanelet (IPCC) og til innfrielsen av FNs bærekraftsmål. Face-it er bygget opp rundt en sammenligning av et utvalg fjordsystemer i Arktis i ulike stadier av tap av kryosfære (sjøis, snø og breer) i Svalbard, Grønland og Finnmark. Prosjektets underliggende hypotese er at biodiversiteten i Arktiske fjordsystemer endres i takt med endringsratene i kryosfæren, og at disse endringene igjen påvirker lokalsamfunn, matproduksjon, levekår og øvrige økosystemtjenester. Face-It ser derfor på Arktiske fjorder som koblede sosio-økologiske systmer. Prosjektet er internasjonalt og tverrfaglig, og har med internasjonalt anerkjente forskere fra natur- og samfunnsfag. Face-It er organisert i åtte tverrfaglige arbeidspakker (APer) som fokuserer på å identifisere endringsdrivere (AP1), effektene av dette på biodiversitet (AP2), økosystemenes virkemåte (AP3), fiskerier og lokalsamfunn (AP4), naturbasert reiseliv (AP 5), samproduksjon av kunnskap for å utvikle styringsstrategier for adaptiv samforvaltning, formidling og forvaltningskontakt (AP7) og prosjektstyring (AP 8). Face-It vil levere vesentlige bidrag til implementeringen av EUs nye integrerte Arktis-policy.

Vestlandsforsking har ansvar for arbeidspakke 5 i prosjektet, som skal se på hvordan aktører innenfor naturbasert turisme både berøres av endringer i klima, kryosfære og biomangfold, og hvordan turisme kan forvaltes på en bærekraftig måte.

Prosjektside

  

 

Skitur
Foto: K. Pettersen 
​​​​​​

Face-it logo

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
European Commission (Horizon 2020)
I samarbeid med:
Univeristetet i Bremen
Prosjektnummer:
6569
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
  • Mann og kvinne i boblejakke og hue med ryggsekk. Nordleg natur og skyer bak

    Ein sosialantropolog og ein samfunnsgeograf utgjer Vestlandsforsking si arktiske forskingsgrein. – Vi lever litt i skuggen av naturvitarane, som utgjer fleirtalet av dei som forskar på Arktis, seier Halvor Dannevig, forskingsleiar for klima og miljø.