Evaluering av pilotprosjekt innan økologisk landbruk

Vestlandsforsking har fått i oppdrag å evaluere tre nasjonale pilotprosjekt og eit forprosjekt innan økologisk landbruk. Prosjekta inngår som del av styresmaktene sine tiltak for å nå målet om 10% økologisk jordbruksareal i år 2009. Undersøkinga skal gi som resultat ei evaluering av første halvdel av prosjektperioden for det einskilde prosjekt.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens landbruksforvaltning
Prosjektnummer:
2231
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar