Følgeevaluering av nasjonale pilotprosjekter innen økologisk landbruk

Notat
Id:
2005-1

Formålet med følgeevalueringen er å bidra til at myndighetenes mål med prosjektene blir realisert. Evalueringen har ikke omfattet selve ordningen som finansierer prosjektene, men er avgrenset til evaluering av det enkelte prosjekt. Vi avgir nå midtveisrapporten fra følgeevalueringen. Prosjektene avsluttes ved utgangen av 2006.

Følgende pilotprosjekter er valgt ut for evaluering av Statens Landbruksforvaltning:

- Omsetning av økologisk mat i storhusholdninger i regi av Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård
- Økologisk mat på sykehus i regi av Norsk senter for økologisk landbruk
- Økologisk formeringsmateriale i regi av Vestfold Bondelag

Evalueringen har analysert om prosjektene har en utforming og gjennomføring som er egnet til å realisere målene for prosjektet, omtalt forbedringspunkter og kritiske rammebetingelser for gjennomføringen av prosjektet. Vi kommer også med konkrete forslag til endringer i prosjektene.

Evalueringen har lagt hovedvekten på å analysere om det er konsistens i sammenhengen mellom analyse av flaskehalser, mål, strategier og tiltak. Altså om prosjektlogikken er til stede både i utforming og gjennomføring. Dette er likevel bare en side ved utfordringa. Eksterne og mer eller mindre “objektive” hindringer kan være større og vanskeligere å rette opp. Prosjektene har et innhold, fremme bruk av
økologisk mat, som gjør at vi oppfatter de som transformative tiltak. Tiltak som har hensikt å overskride tunge systembevarende fenomener, i motsetning til reformative tiltak. Dermed må man forvente at sannsynligheten for å møte barrierer er stor.